Τρίτη, 18 Ιούν, 2024
«Η τελευταία αυτοψία που έγινε στην περιοχή έδειξε ότι όγκοι κατολίσθησαν, ότι υπάρχει έντονη σεισμικότητα, αλλά και έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν τις κατολισθήσεις» - καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του επιστημονικού κλιμακίου του ΟΑΣΠ που διενήργησε αυτοψία στον χώρο στις 8 Μαρτίου 2023.

Ο λιμενάρχης Ζακύνθου θέτει περιορισμούς στην προσέγγιση του όρμου του Ναυαγίου

Με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαφύλαξη της τάξης-ασφάλειας και κατ’ επέκταση του εν γένει δημοσίου συμφέροντος κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο λιμενάρχης Ζακύνθου απαγορεύει πλέον την αποβίβαση στην παραλία του Ναυαγίου, καθορίζοντας σε απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τα όρια και τον τρόπο ασφαλούς προσέγγισης των σκαφών στον όρμο.

Ακόμα, η απόφαση του λιμενάρχη Ζακύνθου αναφέρει ότι «απαγορεύεται εσωτερικά της νοητής γραμμής η οποία ενώνει τα δύο (02) άκρα (βόρειο και νότιο) του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου σύμφωνα με τις υπό (δ) και (ε) σχετικές η αγκυροβόλια κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και η λήψη θαλασσίου λουτρού», ενώ επίσης επισημαίνεται ότι «η είσοδός τους εντός των ορίων της ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης στον όρμο «Ναυάγιο» θα διενεργείται από το βόρειο άκρο του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου προς το νότιο άκρο για να εξέλθουν αυτού και ο μέγιστος χρόνος προσέγγισης τους, εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης από την είσοδο, από τις 08:00 έως 15:30 το μεσημέρι.

(φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Αναλυτικά η απόφαση του λιμενάρχη Ζακύνθου

«Καθορισμός ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης εντός της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου στον Όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 9, 14, 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (Β’ 330/1978).

β. Το άρθρο 141 του ν.δ. 187/1973 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (Α’ 261).

γ. Το άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) όπως ισχύει.

δ. Την υπ’ αρ. 7190/06.04.2023 κοινή απόφαση των

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού – Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Λήψη μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης επισκεπτών στην περιοχή Ναυάγιο Ζακύνθου» (Β’ 2290).

ε. Την υπ’ αρ. 7851/13.04.2023(Β’ 2477) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -Τουρισμού – Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -Τουρισμού – Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Λήψη μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης επισκεπτών στην περιοχή Ναυάγιο Ζακύνθου» (Β’ 2290).

στ. Το από 03-05-2023 πρακτικό σύσκεψης Λ/Χ Ζακύνθου.

ζ. Το υπ’ αρ. 990/02-05-2023 έγγραφο Υ.Κ.Κ.Π.Π. / Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

η. Η Α.Π.: 2132.1/35244/11-05-2023 διαταγή ΥΝΑΝΠ / ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ Β’, με συνημμένο το (ζ) σχετικό.

θ. Το υπ’ αρ. 43224/8363/23-05-2023 έγγραφο ΠΙΝ/Π.Ε. Ζακύνθου / Γρ. Αντιπεριφερειάρχη.

ι. Το υπ’ αρ. 47718/9161/02-06-2023 έγγραφο ΠΙΝ/Π.Ε. Ζακύνθου/Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, με συνημμένο «πρακτικό τοποθέτησης σήμανσης στην περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου».

ια. Την εξακολουθούσα ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαφύλαξη της τάξης-ασφάλειας και κατ’ επέκταση του εν γένει δημοσίου συμφέροντος κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου στον όρμο Ναυάγιο Ζακύνθου.

ιβ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατ’ εξαίρεση και συμφώνως των υπό ε, ζ, η, θ και ι σχετικών τον καθορισμό ακριβών ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης στον όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου, που θα περικλείονται μεταξύ των γεωγραφικών θαλάσσιων στιγμάτων ως αυτά εμφαίνονται στο Παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα.

Εντός της θαλάσσιας ζώνης παρ. 1 της παρούσης επιτρέπεται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστου πλοιάρχου ή κυβερνήτη ή χειριστή ή μισθωτή-εκμισθωτή ή προστεθέντα κάθε πλωτού μέσου αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ελικτικές δυνατότητες αυτού και λαμβάνοντας ο ίδιος παράλληλα υπόψη κατά κρίση του, τις πραγματικές επικρατούσες καιρικές συνθήκες (όχι, όμως, απαγορευτικές του απόπλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) ή/και τα φαινόμενα αποθαλασσίας, καθώς και με μέριμνα και ευθύνη του ιδίου ως προς τη διασφάλιση της ασφαλούς και άμεσης απομάκρυνσης του συνόλου των επιβαινόντων τους αποκλειστικά και μόνο η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου ως εξής:

Ι. Η είσοδός τους εντός των ορίων της ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης στον όρμο «Ναυάγιο» θα διενεργείται από το βόρειο άκρο του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου προς το νότιο άκρο για να εξέλθουν αυτού.

ΙΙ. Ο μέγιστος χρόνος προσέγγισης τους εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης από την είσοδο τους στον όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου θα είναι είκοσι (20) λεπτά της ώρας.

ΙΙΙ. Από ώρα 08:00 έως 15:30 έκαστης ημέρας επιτρέπεται η ταυτόχρονη προσέγγιση συνολικά δεκαπέντε (15) πλωτών μηχανοκίνητων ή μη μηχανοκίνητων μέσων εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου, εκ των οποίων τα δέκα (10) θα είναι Ε/Γ-Τ/Ρ και Ε/Π-Τ/Ρ τα δε υπόλοιπα πέντε (05) θα είναι πλοία/σκάφη λοιπών κατηγοριών (ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής, εκμισθούμενα σκάφη/τ/χ αρ. 38 ΓΚΛ – 20 ΓΚΛ) και μη μηχανοκίνητα μέσα».

 

 

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

Σχολιάστε