Παρασκευή, 29 Σεπ, 2023
Με το νέο πρόγραμμα, οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.

Tι είναι το Πρόγραμμα Εσωτερικής Κινητικότητας Φοιτητών

Το υπουργείο Παιδείας απαντά σε δεκαπέντε ερωτήσεις σχετικά με το "εσωτερικό Erasmus"

Από το εαρινό εξάμηνο της ερχόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-24 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, το οποίο προβλέπεται από τον ν. 4957/2022.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε 15 ερωταποκρίσεις, προκειμένου να καλύψει τις βασικότερες απορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα.

1. Τι είναι το Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας;

Είναι πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες, που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής ΑΕΙ ελληνικών Πανεπιστημίων και δεν έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών, να μετακινηθούν σε ομοειδές ή μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής άλλου ΑΕΙ της χώρας για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και να αξιολογηθούν σε αυτές. Πχ. ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής θα μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο σε τμήμα Φιλοσοφίας ή ένας φοιτητής Νομικής σε τμήμα Οικονομικών άλλου ΑΕΙ.

2. Γιατί είναι καινοτόμο;

Το πρόγραμμα αποτελεί καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μαθήματα άλλων σχολών του ίδιου ή διαφορετικού επιστημονικού πεδίου σπουδών από αυτό που έχει επιλέξει και εισαχθεί ο/η φοιτητής/τρια.

3. Πώς θα επωφεληθούν οι φοιτητές/τριες;

Το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν νέες γνωστικές περιοχές, να αποκτήσουν διεπιστημονική αντίληψη, να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να αναπτύξουν νέες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

4. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του;

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για αιτήσεις, ενώ για μετακινήσεις από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

5. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που:

α) έχει ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,

β) του/της υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,

γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών,

δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου,

ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.

6. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής αποτελεί λόγο αποκλεισμού;

Όχι.

7. Πόσες φορές μπορούν να συμμετάσχουν;

Μία φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών.

8. Πόσοι μπορούν να συμμετάσχουν ανά Τμήμα;

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

9. Πώς και πότε γίνονται οι αιτήσεις;

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και

β) τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

10. Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι αιτήσεις;

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η υποψήφιος/α,

β) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α,

γ) τους λόγους που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α για την αποδοχή της αίτησής του/ης.

11. Μέχρι πότε γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής;

α) Έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και

β) έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

12. Πού εντάσσονται οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης – φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες εντάσσονται:

α) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών,

β) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

13. Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών του ΑΕΙ υποδοχής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΕΙ και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

14. Γίνεται αναγνώριση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων;

Φυσικά.

α) Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του ΑΕΙ υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, αναγνωρίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν σε αυτές.

β) Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως μη ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, μπορεί να αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και να προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

15. Μπορεί να γίνει αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις;

Ναι, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών, εφόσον αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.

Χρειάζεται:

– Να αιτηθούν την αναγνώρισή τους και την προσμέτρηση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, ανεξαρτήτως αν τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου,

– H ύλη των μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να συμπίπτει με την ύλη του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής.

– Να ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος.

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

Σχολιάστε